Nyhedsbrev
Tilskud

Tilskud til lægemidler 2018

 

Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse former for medi-cin. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udlø-bet.

Beløbsgrænser Skemaet nedenfor viser, hvordan tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2018 fremgår af nedenstående skemaer

 

 

Tilskudsgrænser - Voksne

Tilskudsprocent

0 – 965 kr.

0 pct.

965 – 1.595 kr.

50 pct.

1.595 – 3.455 kr.

75 pct.

3.455 – 18.688 kr.

85 pct.

Over 18.688 kr.

100 pct.

 

 

Tilskudsgrænser - Børn

Tilskudsprocent

0 – 965 kr.

60 pct.

965 – 1.595 kr.

60 pct.

1.595 – 3.455 kr.

75 pct.

3.455 – 22.968 kr.

85 pct.

Over 22.968 kr.

100 pct.

 

 

Henstandsordning

Ved henstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Den månedlige rate for 2018 udgør 336 kr.

Enkelttilskud.

I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører grup-pen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge an-søge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilget enkelttil-skud til et bestemt lægemiddel betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

Forhøjet tilskud.

Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en be-stemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om for-højet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Tilskud til døende.

Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 pct. tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes uanset om den pågældende medicin er tilskudsberettiget eller ej.

Andre medicintilskud.

Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til be-taling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig van-skelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem. Ansøgning sker til bopælskommunen.

Læs mere om medicintilskudsreglerne

www.sundhedsstyrelsen.dk

 

 

 

 

 

 

 

Dine oplysninger