Historien om Stege Apotek

Historien om Stege Apotek

I begyndelsen af 1700-tallet var befolkningen på Møn fattig, og det var derfor vanskeligt at drive apotek. Alligevel søgte Frederik Christian Hartmann om tilladelse til at drive et apotek i Stege. Han fik sin kongelige bevilling 16. januar 1706, og dermed var Stege Apotek oprettet. For at bedre hans økonomiske forhold fik Hartmann desuden lov til at sælge vin og krydderier.


Det er sandsynligt, at apoteket fra begyndelsen har ligget på samme sted ved byens torv.


Efter Hartmanns død i 1713 fik hans enke lov at drive apoteket videre. Hun antog farmaceuten Peter Terkelsen som bestyrer og giftede sig siden med ham, hvorved han blev Steges anden apoteker.

For Steges tredje apoteker, Anders Christian Egholm gik det meste grueligt galt. Han var blevet afskediget fra sit arbejde på Vajsenhus Apotek i Køben­havn, fordi han gik for meget op i fornøjelser og for lidt i arbejdet. Han overtog Stege Apotek i 1734, og i 1737 fik han tillige lov til at drive Vordingborg Apotek, der var blevet vanrøgtet af en fordrukken apoteker. Han havde allerede sat sig i betydelig gæld, og i 1740 stødte en ulykke til: Apoteket i Stege brændte ned til grunden. Han var nu tvunget til at sælge apoteket i Vording­borg. I 1744 havde han fået genopbygget Stege Apotek med det forhus, som stadig rummer apoteket.


Egholm søgte jævnligt kongen om økonomisk støtte, fordi han blev presset af sine kreditorer. Han fik altid afslag, og situationen blev så fortvivlet, at han tilbragte flere år i gældsfængsel, mens apoteket blev solgt på tvangsauktion i 1753.


Egholms efterfølger, Marcus Mackeprang, var ikke farmaceut, men læge. Selv­om han måtte opgive sin lægepraksis for at få lov til at være apoteker, så fik han senere lov til at fungere som læge og blev endda landfysikus for Møns Amt. Han kørte selv rundt på Møn og Falster med et lille apotek på vognen og behandlede de syge, der bad om hjælp.

 

Om en del af de følgende apotekere ved man ikke ret meget; nogle af dem fungerede kun i kort tid. Her følger nogle af de spredte oplysninger:

Det var apoteker Jørgen Berg (1793-1810), der lod opsætte de karakteristiske smedejernsgelændere, der stadig findes på apotekets trappe. De bærer hans initialer »I.B.« og årstallet »1799«.

Under apoteker Peter Ingwer Boysen, der drev apoteket 1861-1875 sammen med sin søn blev alle apotekets lokaler ombygget og laboratoriet blev forsynet med »Jerncomfurer, Destillationsapparater og forskellige Redskaber af nyere Construktion«. Moderniseringen blev videreført af efterfølgeren Carl Emil Jensen (1875-1883), der bl.a. sørgede for, at de ventende kunder fik bedre pladsforhold.

James Watt Christensen var Steges apoteker i perioden 1886-1924 og blev en fremtrædende borger i byen. Han fortsætte ombygningen ved bl.a. at opføre en ny mellembygning samt baghuset, der rummede stald, karlekammer og havestue med veranda. Han sad i byrådet 1903-09, sad i forskellige bestyrelser og udvalg. I fritiden var han en ivrig sejlsportsmand. I perioden 1907-1924 var han desuden svensk vicekonsul.


Stege Apotek var et af de gamle apoteker, som indehaveren havde ret til at sælge eller lade gå i arv. Denne ordning blev ophævet i 1937, mens Thorvald Pedersen var indehaver. Imidlertid bevarede man retten til at lade apoteket gå i arv en enkelt gang mere, og derfor kunne han i 1956 overdrage apoteket til sønnen Thorvald Herbert Friis Pedersen.

Thorvald Pedersen jun. kom med en lidt usædvanlig baggrund. Ud over den almindelige farmaceutkarriere havde han 1951-1955 været apoteker på Java. I hans tid blev både kælder, receptur, defektur og produktionslokaler ombygget

Da Thorvald Pedersen gik på pension i 1989, fik det gamle apotek sin første kvindelige apoteker efter mere end 280 år. Karen Bodil Bagger havde førstehåndskendskab til stedet, da hun godt to år forinden var blevet ansat som farmaceut på apoteket. Også i hendes tid blev der bygget om, denne gang i forbindelse med, at der blev indrettet en lægepraksis i det tidligere laboratorium. Ved Karen Bodil Bagges pension overtog apoteker Gunnar Muus Stege Apotek.

 

Den 7. juni 2006 fejrede Stege Apotek 300 års jubilæum. Hele personalet var klædt i gamle dragter, og dagen igennem var der en masse arrangementer. Klik her - og se billeder fra jubilæumsdagen.

Den 1. januar 2010 overtog Birgitte Egeberg Carlsen Stege Apotek. Hun har tidligere været ansat som farmaceut på apoteket, men rejste videre til andre apoteker for at prøve noget andet.

Den 17. januar 2011 åbnede Stege Apotek i helt nye lokaler i Storegade 6. Her er ingen trapper, og det gør det nye apotek meget handicapvenligt.

Den 19. september 2022 flyttede Stege Apotek til SuperBrugsen i Lendemarke, Vasen 3, hvor der er endnu lettere adgang fra SuperBrugsens torv, og meget bedre parkeringsforhold. Det er helt nybyggede lokaler, så der nu er plads til en robot.